Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

Clima Polska Sp. z o. o. jako Administrator Danych, przetwarza dane Klientów (osób fizycznych, podmiotów w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wskazanego przedstawiciela podmiotu, będącą osobą fizyczną).

1. O Administratorze Danych

Administratorem Danych jest Clima Polska Sp. z o. o. (dalej Clima Polska) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 90 lok. U-7 02-777 Warszawa).

Dane kontaktowe:

Adres e-mail ochronadanych@clima.com.pl
Numer telefonu 22 22 423 26 68

Adres korespondencyjny:

Clima Polska Sp. z o. o.
ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 90 lok. U-7 02-777 Warszawa
tel +48 798 957 780 – SPRZEDAŻ/MONTAŻ
tel +48 501 211 944 – FAKTURY/SERWIS
tel 22 349 29 49.

O celu przetwarzania i podstawach legalności ich przetwarzania

Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:

 • zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:
  • dla celów marketingu produktów własnych Administratora Danych, w tym zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez Administratora zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług, informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp.
  • w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć,
  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

2. O odbiorcach danych

Odbiorcami Państwa danych są:

 • Inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Clima Polska wyłączniew zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową,
 • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
 • Inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
  • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
  • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

3. O czasie przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:

 • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
 • w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia / rozwiązania umowy.

4. O prawach, które Państwu przysługują

Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:

 • żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych
  z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: ochronadanych@clima.com.pl dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: ochronadanych@clima.com.pl sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: ochronadanych@clima.com.pl ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: ochronadanych@clima.com.pl
 • przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych